Milí občané, přátelé Farního sboru v Zádveřicích, sestry, bratři,

               také letos budou Velikonoce. První úplněk po jarní rovnodennosti vystoupá do vrcholu ve středu 8. dubna 2020. Hned čtvrtek bude zelený. Velký pátek je další den. Tak to stojí v liturgickém kalendáři církve. Ne náhodou! Liturgické jarní svátky budeme letos slavit jinak než obvykle; ctíme rozhodnutí vlády své země, dodržujeme karanténu. Ze zdravotních důvodů omezujeme vzájemný kontakt. Nepříznivý čas pomine, příležitostí být spolu bude dost. Tak věřme.

Nyní jsme zatíženi planetární ne-mocí. Možná víte, že běžně používané slovo planeta znamená v překladu bludnou hvězdu. Lidé si od nepaměti uvědomují, jak těžkým stavem je každá nejistota. U nemocí je to zvlášť choulostivé, neboť chorý člověk je všestranně zranitelný. Beznadějná je situace, kdy bloudíme v kruhu a neumíme svou bezmoc pojmenovat, a tak jí ovládnout. To je současná situace celého světa, ať zdravotně nebo duchovně.   

  Zatím, co jaro pulzuje životem – ptáci na hnízdech, mláďat plné kotce, zoraná pole změněná v barevné obrazce, člověčí nitro není upokojeno; přijde např. nečekaný mráz a zjevné naděje zemědělce nebo sadaře jsou ty tam.

Když Bible mluví o Velikonocích, dává jim duchovní obsah: Židé velebí o Pesachu lidskou svobodu v rámci Mojžíšových slov a vyhlížejí pravý domov, tj. Zaslíbenou zem.

To živá Kristova církev stojí na Spasiteli, který „byl ukřižován, umřel a byl pohřben.“ Vyznáváme: Co je z člověka (i to nejcennější), natož viditelné, musí bezpodmínečně umřít (!), aby bylo proměněno neviditelným Bohem v něco úplně jiného. „Třetího dne vstal z mrtvých,“ jinými slovy: Chvíli to trvá, než to pokorným dojde. Ale pak zní překvapivé andělské: Byl vzkříšen! Nebeský Otec Ježíše Nazaretského potvrdil, že životní příběh jeho pozemského Syna je stejnomocně platný i ve smrti, je stejně výmluvný jako v životě. Vzkříšení je způsob života ve světě bez následování Ježíše nepoznán. Ano, dotýkáme se zde tajemství, nikterak však většího než divu proměny pšeničného zrna ve voňavý chléb nebo zelený stvol budoucí hojnosti. (V obou případech až po skutečném zániku zrna. Tomu se dá dobře rozumět.)

Je slyšet sem tam, zejména z ustrašených hlav, že náš svět po překonané poslední virové nákaze bude jiný než doposud. Je to bludná představa, víra bez velikonoční proměny. Biblický příběh Ježíše Krista je rozhodujícím příběhem každého shůry zrozeného člověka. Kdo nezažil vědomě svůj Velký Pátek, rezignaci na vlastní důležitost, tam nemá živý Bůh co křísit z mrtvých. Tam také není Hodu vzkříšení. Chci doslova pastýřsky říct: Tam není hodů vzkříšených (a k lásce proměněných) synů a dcer, kteří čekají na příchod Božího království.

Ano, tolik si přeji, aby zas v naší zemi rostlo HDP, byly slušné výdělky a důstojné důchody, zajímavé dovolené. A ještě další: abychom od užitečných marností nečekali spásu. Ale to hlavní: Abychom prožili svůj Velký pátek. Pak se v našich duších rození zvony Božího hodu velikonočního, jakkoli zvonění letos bude ztichlé.  

Evangelický sbore v Zádveřicích-Rakové, máš kostel na kopci vystavěný. Buď viditelným svědectvím o Vzkříšeném Kristu, svědkem pokorným a rozhodným. Požehnané Velikonoce 2020!

Administrátor sboru Bronislav Czudek, evangelický farář