Historie ČCE Zádveřice – Raková

Historie sboru sahá až k roku 1777, kdy se Zádveřice za falešného tolerančního patentu přihlásily jako první na Valašsku k víře svých otců. V roce 1782 si Zádveřičtí povolali ze Slovenska evangelického kazatele, postavili dřevěnou modlitebnu, faru a školu. O tři léta později přestoupila větší část sboru od luterství ke kalvinismu a povolala si reformovaného kazatele. Na místě dřevěného kostelíku si evangelíci postavili  kamenný kostel, který otevřeli v r. 1811. Po ničivém požáru kostel vyhořel a na jeho místě byl postaven v roce 1860 – 1869 kostel v nynější podobě. Věž skrývá tři dosud sloužící zvony s pohnutou historií popsanou na tabulích ve vstupním prostoru. Ve svém souboru jsou to patrně nejstarší zvony v celé evangelické církvi.Po 1. světové válce se misijní činností osamostatnily dva sbory: Uherské Hradiště v r. 1922 a Zlín v r. 1929. Území sboru je od té doby poměrně soustředěné, náleží k němu deset okolních obcí.Ve sboru se konají nedělní a sváteční bohoslužby, bohoslužby pro děti, biblické hodiny, vyučuje se náboženství ve školách i na faře, cvičí se sborový zpěv, pořádají se koncerty a jiná příležitostná shromáždění po členu sboru i veřejnost.

Zádveřický kostel , který svým umístěním vytváří dominantu obce, patří Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické. Byl vystavěn v letech 1860 – 1869 na místě shořelého kamenného kostela z roku 1811. Ten nahradil do té doby stojící dřevěnou modlitebnu, kterou si místní evangelíci postavili krátce po založení sboru v roce 1782. Ke své víře se ovšem zádveřičtí přihlásili už v roce 1777 za falešného tolerančního patentu. Prvního kazatele – Matěje Bystrického – si pak povolali ze Slovenska. Od doby působení reformovaného kazatele Jana Šimona se sbor dosud hlásí k tradici helvetského vyznání. Misijní činností ze Zádveřic se po 1. světové válce osamostatnily sbory v Uherském Hradišti a ve Zlíně. K historickým zajímavostem patří unikátní záchrana dvou zvonů konfiskovaných v roce 1917, dnes památných a dosud sloužících. Sbor má dnes 756 členů, z nichž více než polovina žije v Zádveřicích, menší část v Rakové, Lípě, Želechovicích, Slušovicích, Klečůvce, Hvozdné a dalších blízkých vesnicích.

V prostorách sborového domu – vikárky je instalována stálá výstava o vystěhovalectví ze Zádveřic a okolí, která v panelech mapuje historii vystěhovalectví v 19 a 20 století do Ameriky. Zájemci o tuto výstavu ji mohou shlédnout po dohodě s kanceláří obecního nebo farního úřadu.

Rekonstrukce fary proběhla v roce 2010

Státní fond životního prostředí, pracoviště Zlín, obdržel prostřednictvím výzvy 11  naši žádost o dotaci na rekonstrukci fary v Zádveřicích. Cílem bylo provést zateplení budovy a vyměnit okna, s tím, že dosáhneme výrazného snížení energetické náročnosti na vytápění fary a snížíme v budoucnu náklady na energie.

Výmalba kostela

Obec Zádveřice-Raková přispěla na výmalbu kostela částkou 150.000,-Kč. (jednostopadesáttisíckorunčeských)

Farní sbor v roce 2012

Farní sbor eviduje k 31. prosinci 2012 735 členů, přičemž z nich 337 v loňském roce zaplatilo salár. Abychom pokryli spolehlivě náklady sboru i v letošním roce a mohli pokračovat v obnově sborových budov a přitom podporovat aktivity dětí a mládeže, uvítáme pomoc každého člena. Členský poplatek je totiž uložen všem, kteří jsou v kartotéce uvedeni a jsou výdělečně činní. Věříme, že aktivity i celkový život sboru podpoříte nejen pomocí materiální, ale především svou aktivní účastí na životě sboru.
Celkové náklady na provoz sboru činily v roce 2012 356.026 korun, v roce 2011 to bylo 400.815 korun. Do výsledku hospodaření se nadále pozitivně promítá úspora za energie, která vznikla mimo jiné zateplením budovy fary.

Výměna hlavních dveří kostela 2013

[rl_gallery id=“77″] Poprvé od otevření kostela v Zádveřicích v roce 1869 bylo přistoupeno k výměně všech dveří kostela. V první etapě byly před vánocemi 2013 vyměněny hlavní dveře kostela.