Rubrika: Aktuality Strana 1 of 20

Velikonoční bohoslužby 2024

Evangelický sbor ČCE v Zádveřicích-Rakové pro vás připravil letos na Velikonoce tento program:

  • Na Velký pátek 29. března bohoslužby v 9:45 hodin v kostele s vysluhováním svaté večeře Páně.
  • Na Boží hod velikonoční v neděli 31. března bohoslužby v 9:45 hod v kostele s vysluhováním svaté večeře Páně.

Velikonoční sborový dopis 2024

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS 2024

Milé přátelé v Kristu,

Velikonoční svátky budeme letos slavit celkem brzy. Velikonoční neděle připadá na poslední březnový den. Podle čeho se však každoročně určí, kdy je to správné datum velikonočních svátků?

Křesťanské církve v tom vyšly z židovské tradice a datum svých největších svátků určují podle měsíce. Velikonoční neděle je vždy první nedělí následující po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Letos tedy připadá na 31. března.

Židé o svých největších poutních svátcích slaví Velikou noc, tu, ve které je Hospodin zázračným způsobem vyvedl z egyptské poroby, z otroctví faraónovy slavné říše. Radují se z toho, že jsou ve víře svobodní a oslavují Hospodina, který poráží každé otroctví a každé zlo. Jak se píše v krásné písni o Hospodinově vítězství v knize Exodus: „Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.“

I my křesťané se o Velikonocích radujeme tou samou radostí. Kristova oběť na kříži a jeho slavné zmrtvýchvstání nám dává svobodu ode všeho, co by nás mohlo ujařmovat a zotročovat. V Kristově kříži a vzkříšení jsme všichni zadarmo dostali milost a jsme tedy osvobození od všech svých starých vin a současně volní ke konání skutků lásky.

A tak i o Velikonocích 2024 můžeme společně radostně zpívat a oslavovat Hospodina, který z mrtvých vzkřísil svého jediného Syna, aby nás vykoupil ze všech starých vin a provinění. K tomuto radostnému vyznání víry jsme opět v tyto svátky srdečně zváni i slovy písně z Nového evangelického zpěvníku (540): „Veleben Bůh buď, jeho čin, oslaven buď i jeho Syn, vykoupil nás již ze všech vin. Haleluja, haleluja, haleluja.“

Těším se na společná setkání v kostele.

Pavel Šebesta, farář

Milé sestry, milí bratři, přátelé našeho sboru, součástí velikonočního dopisu bývají i údaje ze statistiky a ekonomiky naší farnosti. K 1. 1. 2024 má náš sbor 373 členů.

Salárníků, kteří splnili svou povinnost vůči sboru a zaplatili salár v celkové výši 204.600 korun bylo 173. Chrámové sbírky vynesly 139.567 korun, dotace a dary přinesly 204.700 korun, nájem bytu a sborového domu přinesl 239.150 korun, administrace sboru ve Zlíně 87.000 korun a další výnosy z hospodářské činnosti byly ve výši 213.864 korun. Celkové příjmy pro rok 2023 dosáhly výše 904.651 korun.

Na straně výdajů byly uhrazeny odvody církevních repartic ve výši 34.576 korun, odvody do personálního fondu činily 286.305 korun, za energie bylo uhrazeno 105.825 korun na opravy bylo využito 239.618 korun. a ostatní výdaje na provoz činily 111.121 korun. Celkové výdaje pro rok 2023 dosáhly výše 777.455 korun. Hospodářský výsledek roku 2023 je 127.196 korun. Tyto základní údaje z hospodaření ukazují, že život sboru má nemalé finanční výdaje. Všem, kteří na to svou obětavostí pamatují, děkujeme.

Finanční dary (salár) je možné provést v průběhu celého kalendářního roku, a to buď v hotovosti po bohoslužbách v kostele br. faráři či některému z členů staršovstva nebo s. Braborcové, pokladní sboru, na obecním úřadě. Salár můžete také zaslat na bankovní účet sboru: 189329618/0300, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, případně číslo domu. Možné je také využít trvalého příkazu, kdy si přispívající částku můžete rozvolnit do pravidelných měsíčních příspěvků.

V průběhu roku bývá také vyhlášeno a odesláno několik celocírkevních sbírek, např. sbírka pro Diakonii. Tyto sbírky jsou vykonávány při bohoslužbách, mimořádnou sbírkou je potom sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu. Příspěvek do sbírky darů JJ můžete odevzdat stejným způsobem, jako salár. V případě platby na účet uveďte zkratku JJ. Každoročně tato sbírka probíhá až do konce měsíce května. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory je získají formou půjčky nebo daru.

Přijměte od členů staršovstva přání požehnaných Velikonoc a krásných jarních dní v rodině i s přáteli.

Jménem staršovstva Ludvík Pastyřík, kurátor

Strana 1 z 20

Web © CCE Zádveřice. Všechna práva vyhrazena.& www.editorweb.cz