Den: 20. 8. 2019 Strana 2 of 5

Velikonoční program 2013

„Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Lk 24

Velikonoce jsou opět mezi námi. Ústřední osobností křesťanských velikonoc je Syn člověka. Pisatelé evangelia v něm vidí Božího Syna, Ježíše Krista.
„Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí“
To je první část zprávy. Ježíš je vydán do rukou hříšníků. To není příliš povzbudivé. Být v rukou lidí, být v moci hříchu člověka, to určitě hodně bolí. Ježíš se o tom přesvědčil. Ale nešlo jen násilnou hru s člověkem.
„být ukřižován“
Vše dospěje až k smrti. Ježíš umírá strašnou smrtí. Jeho lidská cesta je uzavřena. V očích většiny už navždy.
„a třetího dne vstát.“
A přece právě tu dojde ke zvratu, třetího dne musí být vzkříšen. Ježíš se vrací k lidem a k Bohu. Teprve teď se kruh uzavírá.
Všimněte si toho slova „musí“. Jako by to bylo dáno. Je to nutnost, základní předpoklad života lidí i světa kolem. Ano Bůh to dopustil, abychom z moci Boží, která je v tomto dění s Ježíšem skryta mohli my lidé žít dál. Žít zde na zemi. Velikonoce si v sobě nesou poselství života jednoho z nás, toho, který přinesl oběť nejvyšší, abychom se my všichni mohli dívat do budoucna očima naděje. Očima otevřenýma pro bolest druhých, kterou společně neseme. Očima, které vidí dál. Dál za horizont našeho dne či noci. Očima vstřícnýma, k tomu, který nám jde vstříc i k tomu, který nás mine bez povšimnutí. Ježíš jde touto cestou s námi. I my se smíme s jeho pomocí o takové kroky pokoušet. Malé kroky k Bohu. Malé kroky k člověku. Malé kroky lásky.

DALŠÍ INFORMACE:
Farní sbor eviduje k 31. prosinci 2012 735 členů, přičemž z nich 337 v loňském roce zaplatilo salár. Abychom pokryli spolehlivě náklady sboru i v letošním roce a mohli pokračovat v obnově sborových budov a přitom podporovat aktivity dětí a mládeže, uvítáme pomoc každého člena. Členský poplatek je totiž uložen všem, kteří jsou v kartotéce uvedeni a jsou výdělečně činní. Věříme, že aktivity i celkový život sboru podpoříte nejen pomocí materiální, ale především svou aktivní účastí na životě sboru.
Celkové náklady na provoz sboru činily v roce 2012 356.026 korun, v roce 2011 to bylo 400.815 korun. Do výsledku hospodaření se nadále pozitivně promítá úspora za energie, která vznikla mimo jiné zateplením budovy fary.
Salár, i vaše dary sboru můžete složit na faře, pokladní s. Jiřině Hurtové nebo posílat přímo na účet farního sboru, č. účtu je 189329618/0300. K dokladu o platbě připojte své jméno.
Připomínáme, že sbírka na Jeronýmovu jednotu se tradičně uzavírá k 31. květnu.
Za vaši práci pro sbor a všechny poskytnuté prostředky vám děkujeme.
Přejeme vám všem příjemné Velikonoce a těšíme se na setkání s vámi ve sboru.
Za staršovstvo sboru:
Miloš Vavrečka – farář
Ludvík Pastyřík – kurátor
Kontakty:
Farář Miloš Vavrečka tel.:731 626 537
Email: zadverice@evangnet.cz;
Web: cce.zadverice.cz
Velikonoční sborový dopis
2013
Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Zádveřice – Raková

PROGRAM BOHOSLUŽEB V DOBĚ VELIKONOC:
Čtvrtek 28. března – biblické čtení pašijí v kostele v 17 hodin
Pátek 29. března – Velký pátek – bohoslužby v kostele s vysluhováním svaté Večeře Páně v 8:45 hodin
Neděle 30. března – nedělní bohoslužby v kostele s vysluhováním svaté Večeře Páně v 8:45 hodin
PŘIPRAVUJEME:
Neděle 19. května – Svatodušní neděle – konfirmace, bohoslužby v kostele s vysluhováním svaté Večeře Páně v 8:45 hodin
Pátek 24. května – Noc kostelů – mimořádný program v kostele od 18 hodin
Neděle 1. září – slavnostní bohoslužby u příležitosti 100. výročí narození faráře Jana Hejdy v 8.45 hodin
Termín akcí spaní dětí na Vikárce, sborové dopoledne rodičů s dětmi a sborový zájezd bude upřesněn.
V letošním roce nás čeká druhá etapa opravy varhan, na kterou se nám podařilo získat prostředky ve výši 118.000 korun z dotací EU MAS Vizovicko a Slušovicko, celková výše opravy bude ve výši 128.000 korun.
Z rozpočtu obce Zádveřice – Raková nám byla uvolněna částka 120.000 korun, která bude použita na výměnu dveří v kostele.

Výroční sborové shromáždění 2013

Výroční sborové shromážděníse koná 10.3.2013 na vikárce:

Začátek je v 8,45

Přikládáme výsledky hospodaření  2012 a rozpočet na rok 2013

Stav účtu vedeného u ČSOB k 1.1.2012

87 063,96 Kč

Stav účtu vedeného u ČSOB k 31.12.2012
124 607,37 Kč

Pokladní hotovost k 1.1.2012
26 521,00 Kč

Pokladní hotovost k 31.12.2012
35 776,00 Kč

Náklady zúčtované v roce 2012

Výnosy zúčtované v roce 2012

Spotřební materiál
9 093,00 Kč

Nájem bytu, Sborový dům
23 000,00 Kč

Energie:
plyn
55 066,15 Kč
Ostatní výnosy a tržby za tisk koncert Hradišťan: 71795,-Kč
78 195,00 Kč
el.energie
39 951,00 Kč
voda
4 656,00 Kč

Úroky u BU
8,56 Kč
Zboží – EK, KJ (k odprodeji)
8 394,00 Kč
Přijaté dary:
Opravy:
chrámové sbírky
116 526,00 Kč
běžné opravy, údržba
9 735,00 Kč
dary z toho:
102 950,00 Kč
cestovné
1 204,00 Kč
obec Zádveřice 20 000,-
občerstvení
3 562,00 Kč
Salár
193 800,00 Kč
Ostatní služby:
Výnosy celkem
514 479,56 Kč
telekomunikace
6 222,00 Kč
Hospodářský výsledek
158 453,41 Kč

ostatní (poštovné,..)
3 798,00 Kč
Mzdové náklady
12 300,00 Kč
Jiné náklady (bankovní poplatky, správní poplatky,pojištění..) koncert Hradišťan: 85000,-Kč
91 880,00 Kč
Daně
591,00 Kč
Seniorátní repartice
8 637,00 Kč

Celocírkevní repartice
23 937,00 Kč
Personální fond
77 000,00 Kč

Náklady na provoz sboru
356 026,15 Kč

Rozpočet na rok 2013
Náklady
Spotřební a kancel. materiál, zboží
10 000,00

Spotřeba energie
100 000,00

Běžná údržba: oprava 2. části varhan renovace dveří kostela
265 000,00

Cestovné
1 500,00

Prezentace – dary křesť.služby a sbor.pohošt.
3 500,00

Telekomunikace
6 500,00

Spotřeba ostatních služeb
10 000,00

Mzdové náklady vč. pojištění   29 520,00

Daně a poplatky  600,00

Odvod repartic seniorátních  9 064,00

Odvod repartic celocírkevních  27 848,00

Odvod do PF    78 500,00
Ostatní náklady  20 000,00
Náklady celkem   562 032,00 Kč

Web © CCE Zádveřice. Všechna práva vyhrazena.& www.editorweb.cz